Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu KATAR 2022 w dziedzinie fotografii są twórczym spotkaniem służącym prezentacji osiągnięć artystycznych i promocji dokonań osób z województwa kujawsko-pomorskiego amatorsko uprawiających twórczość fotograficzną.

I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Regulamin określa zasady, według których przeprowadzane są XXXI Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu KATAR 2022, zwane dalej Konkursem.
 2. W Konkursie mogą wziąć udział osoby mieszkające, uczące się, studiujące lub pracujące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
 3. Uczestnikami mogą być osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie – za pisemną zgodą rodzica/ opiekuna prawnego.
 4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 5. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  a) Formularzu – należy przez to rozumieć formularz zgłoszeniowy w wersji elektronicznej zamieszczony na stronie www.woak.torun.pl, wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu;
  b) Oświadczeniu – należy przez to rozumieć dokument, który należy wydrukować, wypełnić i własnoręcznie podpisać oraz załączyć skan/zdjęcie w formularzu zgłoszeniowym, wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu;
  c) Zgłoszeniu – należy przez to rozumieć zgłoszoną fotografię/fotografie wraz z wypełnionym formularzem oraz wypełnionym i własnoręcznie podpisanym Oświadczeniem;
  d) Amator – określenie to rozumiemy jako miłośnika sztuki fotografii, którą tworzy niezawodowo.

II ORGANIZATOR

Organizatorem Konkursu jest Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu z siedzibą na ul. Szpitalnej 8, 87-100 Toruń, zwany dalej Organizatorem.

III TEMAT KONKURSU

Tematem przewodnim jest hasło: Fotogeniczność.

IV ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie.
 2. Uczestnik albo rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego Uczestnika, wysyłając zgłoszenie na warunkach określonych w Regulaminie, potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie kompletnego zgłoszenia,
  tj. wypełnienie wszystkich pól formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej na stronie www.woak.torun.pl, wypełnienie, własnoręczne podpisanie i załączenie skanu/zdjęcia oświadczenia oraz przesłanie fotografii.
 4. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest wysyłanie zgłoszeń pocztą tradycyjną. Nadsyłane prace powinny być odpowiednio zabezpieczone na czas transportu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia przesyłki. 

V WYMAGANIA DOTYCZĄCE FOTOGRAFII

 1. Uczestnik może zgłosić maksymalnie sześć fotografii, wykonanych w dowolnej technice:
  a) cyfrowej – uczestnicy przesyłają kopie elektroniczne zdjęć w rozmiarze co najmniej 8 Mpix zapisane w formacie JPG.
  b) klasycznej technice srebrowej oraz w technikach specjalnych – uczestnicy przesyłają fotografie w formacie zbliżonym do formatu A5 (15×21 cm).
 2. Nadsyłane fotografie muszą być oryginalne, przedstawiające autorskie pomysły Uczestników.
 3. Na zgłaszanych fotografiach nie mogą znajdować się znaki wodne ani żadne inne elementy umożliwiające identyfikację autora. Zabronione jest stosowanie passe-partout i innych obramowań, z wyjątkiem sytuacji wynikających z zamierzonego efektu artystycznego.
 4. Każdy nadesłany plik JPG powinien być podpisany wg wzoru: Imię_Nazwisko_Godło_Tytuł zdjęcia lub cyklu (miejsce w zestawie).
 5. Ocenie nie będą podlegały prace nadesłane na poprzednie edycje Konkursu KATAR.

VI REALIZACJA KONKURSU

I etap: 8 maja 2022 r. ostateczny termin nadsyłania kompletnego zgłoszenia.
II etap: 10 czerwca 2022 r. ogłoszenie wyników podczas otwarcia wystawy, której towarzyszy prezentacja katalogu. Szczegółowe informacje o miejscu i programie zostaną przekazane drogą mailową z odpowiednim wyprzedzeniem. Z uwagi na obostrzenia, wynikające z pandemii COVID, Organizator dopuszcza realizację wystawy i prezentacji katalogu w wersji on-line.

VII JURY I NAGRODY

 1. Oceny zdjęć dokona Jury powołane przez Organizatora.
 2. Jury wyłoni laureatów, przyzna nagrody finansowe i wyróżnienia (pula nagród: 5000.00 zł).
 3. Jury zastrzega sobie prawo do decydowania o wyborze zdjęć danego autora i kolejności ich prezentacji na wystawie oraz w katalogu.
 4. Organizator nie informuje o wynikach przed otwarciem wystawy.
 5. Ocena Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwoła

Dodaj komentarz