Szczegóły na stronie:

KATAR 2021 – FOTOGRAFIA

Organizatorem Konkursu jest Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu z siedzibą przy ul. Szpitalnej 8, 87-100 Toruń, zwany dalej Organizatorem.

III  TEMAT KONKURSU

Tematem przewodnim jest hasło: Science fiction w roku Stanisława Lema.

IV  ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE

   1. Uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie.
   2. Uczestnik albo rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego Uczestnika wysyłając zgłoszenie na warunkach określonych w Regulaminie, potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go.
   3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie kompletnego zgłoszenia, tj. wypełnienie wszystkich pól formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej na stronie woak.torun.pl, wypełnienie, własnoręczne podpisanie i załączenie skanu/zdjęcia oświadczenia oraz przesłanie fotografii.
   4. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest wysyłanie zgłoszeń pocztą tradycyjną. Nadsyłane prace powinny być odpowiednio zabezpieczone na czas transportu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia przesyłki.
   5. Niekompletne Zgłoszenie jest równoznaczne z dyskwalifikacją.
  1. Pula nagród finansowych: 4000.00 zł

Dodaj komentarz